Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 3

Osnovni kriteriji: Ograničenje završnih premaza  – TS3

Smjese i lakovi za premazivanje koje proizvođač namještaja upotrebljava za premazivanje bilo kojih drvenih ili metalnih sastavnih dijelova namještaja ne razvrstavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kao:

  • Kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju 1. ili 2. kategorije.
  • Akutno toksični oralnim, dermalnim ili inhalacijskim putem (kategorija 1. ili 2.) ili akutno toksični za vodeni okoliš (kategorija 1.),
  • Kategorija za specifičnu toksičnost za ciljani organ.

Ne smiju sadržavati aditive na bazi kadmija, olova, kroma VI, žive, arsena ili selena u koncentracijama većima od 0,010 % ukupnog udjela. Provjera se vrši tako da ponuditelj izjavljuje koje je premaze upotrijebio za namještaj (ako ih je upotrijebio). To je potkrijepljeno sigurnosno-tehničkim listovima u kojima se jasno navodi razvrstavanje smjese premaza u opasnosti (ako postoji) i pokazuje da formulacija nije razvrstana ni u jedan od sljedećih razreda:

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.